Privacyverklaring en Algemene Voorwaarden

PRIVACYVERKLARING

Juistespoor.nl, gevestigd aan Maria Cherubinastraat 36, 4817 KZ, Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mijn contactgegevens: Juistespoor.nl, Ronald Oome, Maria Cherubinastraat 36, 4817 KZ, Breda, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , www.juistespoor.nl, 06-22215060.

Persoonsgegevens die wij verwerken: Ronald Oome van Juistespoor.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, lijst met contactgegevens van de klant via een app, bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Ronald Oome van Juistespoor.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: (mentale) gezondheid, biometrische en genetische gegevens, indien nodig Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Ronald Oome van Juistespoor.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: de persoonlijke begeleiding waarvoor je Juistespoor.nl hebt ingeschakeld, het afhandelen van jouw betaling, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, om goederen en diensten bij je af te leveren, Ronald Oome van Juistespoor.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Ronald Oome van Juistespoor.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, personalia, adres, etc. 7 jaar, i.v.m. wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden: Ronald Oome van Juistespoor.nl verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ronald Oome van Juistespoor.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Juistespoor.nl gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ronald Oome van Juistespoor.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ronald Oome van Juistespoor.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.vpn.nl/faq/avg

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Ronald Oome van Juistespoor.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ronald Oome 2021.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Cliënt en Ronald Oome gesloten overeenkomst (hierna: “Overeenkomst”) met betrekking tot ondersteuning op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015.

Inhoud Ondersteuningsplan:1. Ronald Oome stelt in samenspraak met Cliënt een ondersteuningsplan op (hierna: "Ondersteuningsplan"). waarin de ondersteuning aan Cliënt wordt geboden (hierna:"Ondersteuning") nader is uitgewerkt.

2. Ronald Oome kan alleen een ondersteuningsplan opstellen indien Cliënt een beschikking heeft voor maatwerkvoorziening dan wel algemene voorziening in de gemeente waar Cliënt ingezetene is (hierna:"Beschikking"). In de Overeeenkomst staat beschreven voor welke ondersteuning Cliënt een Beschikking heeft en welke ondersteuning door Ronald Oome aan Cliënt wordt geboden. Het Ondersteuningspan beschrijft Ondersteuning die valt binnen het kader van de Beschikking. Eventuele aanvullende diensten kunnen apart worden overeengekomen.

3. In het Ondersteuningsplan staat beschreven: - de doelen van de Ondersteuning

- de inzet van Ronald Oome

- of en hoe vrijwilligers / mantelzorgers bij de Ondersteuning zijn betrokken

- hoe en wanneer de Ondersteuning wordt geëvalueerd

- wat de behoeften zijn van de Cliënt

4. Voorafgaand aan het opstellen van het Ondersteuningsplan wordt met Cliënt besproken wat zijn of haar wensen zijn ten aanzien van de Ondersteuning. Het staat Cliënt vrij gebruik te maken van de onafhankelijke cliëntondersteuner van zijn of haar gemeente.

5. Ronald Oome en Cliënt treden met elkaar in overleg over een aanpassing van het Ondersteuningsplan indien dat noodzakelijk is. Dat is in ieder geval, maar niet uitsluitend, zo wanneer:

- Ronald Oome geen of gedeeltelijk of geheel geen vergoeding meer ontvangt van de gemeente voor de Ondersteuning als beschreven in het Ondersteuningsplan, bijvoorbeeld omdat de Beschikking eindigt, wordt aangepast, wordt ingetrokken of anders geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd.

- De ondersteuningsvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze niet meer valt binnen de grenzen van de Beschikking en/of het Ondersteuningsplan en/of de mogelijkheden aan ondersteuning die Ronald Oome kan bieden.

3. Kwaliteit 1. Ronald Oome zorgt ervoor dat de Ondersteuning die wordt geboden kwalitatief goed is. Dat betekent dat de Ondersteuning: - Veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verstrekt;

- Afgestemd is op de reële behoefte van Cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die Cliënt ontvangt;

- Verstrekt wordt in overeenstemming met de op Ronald Oome verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de professionele standaard;

- Verstrekt wordt met respect voor en met inachtneming van de rechten van Cliënt

2. Ronald Oome kan voor de Ondersteuning derden (o.a. onderaannemers, opdrachtnemers, zzp’ers etc.) inzetten. Indien Ronald Oome voor de Ondersteuning derden inzet, zorgt zij ervoor dat deze derden eveneens kwalitatief goede ondersteuning bieden en vergewis onderzoek pleegt volgens de wet voorschrijft.

3. Ronald Oome onderzoekt periodiek de tevredenheid van haar Cliënten

4. Indien Cliënt ook ondersteuning of zorg ontvangt van een andere organisatie, streeft Ronald Oome naar een goede onderlinge afstemming met die andere aanbieder, mits Cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven met het daarvoor bestemde formulier van Juistespoor.nl.

4. Klachten 1. Indien Cliënt een klacht heeft over de Ondersteuning, dan kan zij daarvoor bij Ronald Oome terecht. Ronald Oome zal zich inspannen in onderling overleg met Cliënt tot een oplossing te komen.

2. Ronald Oome informeert Cliënt daarnaast over haar klachtenregeling, waarin staat beschreven hoe de klachtenafhandeling bij Ronald Oome is geregeld.

5. Informatie 1. Ronald Oome verstrekt aan Cliënt alle informatie die Cliënt redelijkerwijs nodig heeft in het kader van de Ondersteuning. De informatie wordt verstrekt op een manier die voor Cliënt begrijpelijk is.

2. Cliënt verstrekt Ronald Oome alle (schriftelijke) informatie die voor Ronald Oome belangrijk kan zijn voor het verlenen van de Ondersteuning. Cliënt zorgt ervoor dat die informatie volledig en juist is.

6. Informatie, Dossier en Privacy 1. Ronald Oome houdt een dossier bij van de Ondersteuning aan Cliënt. Het dossier bestaat uit het Ondersteuningsplan, de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden, evaluatie verslagen, gebruikte instrument formulieren om de juiste interventies in kaardt te brengen, gebruikte risico taxatie formulier en beschreven MIC- meldingen (Melding Incidenten Cliënten).

2. Cliënt heeft recht op inzage in het dossier en krijgt daarvan indien gewenst een afschrift.

3. Ronald Oome gaat zorgvuldig om met de gegevens van Cliënt en neemt de privacywetgeving in acht, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

4. Ronald Oome verstrekt geen informatie over de Ondersteuning van Cliënt aan derden, (zijnde personen niet direct bij de Ondersteuning betrokken) behalve wanneer Cliënt daar toestemming voor heeft gegeven en behalve gevallen waarin Ronald Oome daar op grond van wet- en regelgeving toe bevoegd of verplicht is. Ronald Oome is in ieder geval gehouden – en Cliënt is daarvan op de hoogte – tot het verlenen van medewerking aan het verstrekken van gegevens ten behoeve het uitvoeren van wettelijke taken van het Centraal Administratiekantoor (het “CAK”), de Sociale Verzekeringsbank (de “SVB”) en de gemeente, waaronder ook uitdrukkelijk controles door de gemeente.

7. Annuleren / No-show 1. Als de Cliënt geen gebruik wil of kan maken van de afgesproken Ondersteuning, laat Cliënt dit uiterlijk 24 uur voor de geplande start van de Ondersteuning aan Ronald Oome weten.

2. Indien de termijn die in het vorige lid wordt genoemd met regelmaat niet in acht wordt genomen dan gaat Ronald Oome met de Cliënt (budgethouder) en indien betrokken vertegenwoordiger, curator, wettelijk vertegenwoordiger van de budgethouder hierover in gesprek. In dit gesprek zal worden besproken hoe eraan te gaan werken om no-show, genoemd in het vorige lid te gaan voorkomen. Hoe hieraan te willen gaan werken wordt beschreven in een nieuw doel in het ondersteuningsplan en komt terug in alle evaluaties van het ondersteuningsplan van de Client (naam).

8. Vergoeding van de Ondersteuning 1. Cliënt is Ronald Oome vergoeding verschuldigd voor de geleverde Ondersteuning voor zover deze niet op grond van WMO rechtstreeks door de gemeente aan Ronald Oome wordt voldaan. Cliënt is gehouden tot de betaling aan Ronald Oome van alle kosten die Ronald Oome om welke reden dan ook niet van de gemeente c.q. een andere financier vergoed krijgt.

2. Het kan zijn dat Cliënt een eigen bijdrage verschuldigd is. Het CAK brengt die eigen bijdrage in rekening. Cliënt ontvangt hierover rechtstreeks bericht van het CAK. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de eigen bijdrage.

3. Als Cliënte naast de Ondersteuning die in het Ondersteuningsplan is beschreven ook aanvullende diensten afneemt van Ronald Oome, dan komen deze aanvullende diensten voor rekening van Cliënt. Aanvullende diensten worden alleen geleverd indien Cliënt en Ronald Oome dat gezamenlijk hebben afgesproken.

9. Einde Overeenkomst 1. De Overeenkomst eindigt in geval van de hierna genoemde omstandigheden en op de hierna genoemde momenten:

a. met wederzijds goedvinden;

b. door middel van schriftelijke opzegging door de Cliënt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

c. bij het overlijden van Cliënt of Ronald Oome

d. wanneer de Beschikking tot het leveren van Ondersteuning van de gemeente geheel of gedeeltelijk verloopt, wordt ingetrokken of anderszins eindigt;

e. wanneer de overeenkomst tussen Ronald Oome en de gemeente eindigt;

f. Indien het doel geformuleerd in het Ondersteuningsplan is bereikt; g. door middel van schriftelijke opzegging door Ronald Oome indien er sprake is van een gewichtige reden. Hier is in ieder geval maar niet uitsluitend sprake van in de volgende gevallen:

i. Cliënt komt essentiële plichten of regels niet na, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door Ronald Oome.

ii. door toedoen van Cliënt of naasten ontstaat een zodanig situatie dat voortzetting van zorgvuldige ondersteuning van Cliënt ernstig wordt bemoeilijkt.

iii. vanwege organisatorische of budgettaire redenen kan de zorgbehoefte van Cliënt niet langer op een verantwoorde manier worden gegarandeerd.

iv. nakoming van de Overeenkomst kan in redelijkheid niet meer van Ronald Oome worden gevergd.

2. Indien Ronald Oome de Overeenkomst opzegt zal zij, indien Cliënt dit wenst en indien dit noodzakelijk is, behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatieve aanbieder.

Ronald Oome 2021